MQ2005

  • Thông báo hao mòn đáng tin cậy khi phạm vi cảm biến giảm
  • Chỉ định mức độ bẩn để bảo trì phòng ngừa
  • Tích hợp giờ hoạt động và chuyển đổi chu kỳ truy cập để theo dõi tuổi thọ của các công cụ
  • Cài đặt điểm chuyển đổi nhanh chóng và đơn giản