DI602A

  • Đối với các ứng dụng trong các khu vực nguy hiểm
  • Giám sát không tiếp xúc đáng tin cậy của tốc độ quay liên quan đến tốc độ dưới
  • 2 trong 1: cảm biến tốc độ và đánh giá trong một vỏ nhỏ gọn
  • Dễ dàng cài đặt điểm chuyển đổi thông qua nút hướng dẫn
  • Để kết nối trực tiếp với PLC