O3D200

  • Đánh giá trực quan khoảng cách, mức độ hoặc âm lượng
  • Đo khoảng cách đáng tin cậy nhờ đo thời gian bay
  • Chiếu sáng, đo lường và đánh giá trong một đơn vị
  • 3.072 giá trị khoảng cách cho mỗi phép đo để đánh giá chi tiết ứng dụng
  • Hai đầu ra chuyển mạch, một trong số chúng có thể lập trình như đầu ra tương tự