MK5310

  • Phương pháp lắp đặt được cấp bằng sáng chế với vít cho vị trí ổn định và giảm căng thẳng
  • Cáp tiết kiệm không gian với đầu nối M8