EC2019

  • Phát hiện chính xác các góc nghiêng
  • Độ lặp lại cao
  • Đầu ra tương tự chính xác
  • Thích hợp để sử dụng trong máy di động