OY902S

  • Dây một mặt như máy phát và máy thu được tích hợp trong một vỏ
  • Bảo vệ đáng tin cậy các khu vực nguy hiểm và cửa khẩu
  • Tuân thủ các yêu cầu của loại 4 đến IEC 61496
  • Phạm vi rộng có thể lựa chọn trên các đơn vị
  • Dễ dàng kết nối thông qua đầu nối M12 đã được thử nghiệm và thử nghiệm