OJ5136

  • Phát hiện đáng tin cậy các vật thể nhỏ
  • Đặc biệt là nhà ở nhỏ gọn để sử dụng trong robot, lắp ráp và xử lý công nghệ
  • Tầm bắn rất dài
  • Thiết lập trực quan về độ nhạy và chức năng đầu ra
  • Căn chỉnh đơn giản do điểm sáng laser nhìn thấy được