IE5338

  • Đặc biệt là nhà ở ngắn
  • Để sử dụng trong trường hợp không gian bị hạn chế
  • Dấu hiệu rõ ràng về trạng thái chuyển mạch
  • Dải cảm biến dài cho thời gian hoạt động cao
  • Giảm cổ phiếu giữ do hoạt động như ba dây hoặc hai dây đơn vị