Dòng CD33

Kích thước bằng nửa lòng bàn tay. Lý tưởng để sử dụng tích hợp với các máy nhỏ hơn.

  • Các kiểu phản chiếu đặc trưng đã được thêm vào dòng
  • Các đơn vị điều khiển cho PLC Mitsubishi Electric có sẵn