ANT512

  • Để xác định đáng tin cậy thẻ ID trên các hãng vận chuyển phôi và sản phẩm
  • Vỏ mạnh mẽ cho các ứng dụng trong công nghệ lắp đặt, cho ăn và xử lý
  • Đánh giá bảo vệ cao đối với các yêu cầu của môi trường công nghiệp khắc nghiệt
  • Khoảng cách ghi/đọc lớn
  • Năm vị trí của khuôn mặt cảm biến có thể lựa chọn