ANT410

  • Để xác định đáng tin cậy thẻ ID trên các hãng vận chuyển phôi và sản phẩm
  • Vỏ thép không gỉ mạnh mẽ cho các ứng dụng trong công nghệ lắp đặt, cho ăn và xử lý
  • Đánh giá bảo vệ cao đối với các yêu cầu của môi trường công nghiệp khắc nghiệt
  • RFID đọc / ghi đầu HF để lắp tuôn ra
  • Để kết nối với các đơn vị đánh giá RFID LF/HF bằng cách sử dụng kết nối M12 đã thử và thử nghiệm