VVB020

  • Bảo trì dựa trên điều kiện nhờ giám sát sự mất cân bằng, vòng bi yếu tố lăn hoặc trạng thái bánh răng
  • Phạm vi nhiệt độ hoạt động lớn và đánh giá bảo vệ cao cho các yêu cầu của môi trường công nghiệp khắc nghiệt
  • Giám sát đáng tin cậy và vĩnh viễn các giá trị đặc trưng bao gồm ghi dữ liệu thô được kích hoạt
  • Tích hợp trong các hệ thống Ethernet công nghiệp mà không cần tủ điều khiển và hệ thống dây điện phức tạp
  • Truyền dữ liệu thô (BLOB) không đồng bộ và bộ đếm giờ hoạt động tích hợp của máy