VSE002

  • Để giám sát rung động đáng tin cậy của máy móc và thiết bị
  • Bảo trì dựa trên điều kiện nhờ giám sát sự mất cân bằng, vòng bi yếu tố lăn hoặc trạng thái bánh răng
  • Đầu vào để phát hiện đồng thời tối đa bốn cảm biến rung
  • Hai đầu ra chuyển mạch cho báo trước và báo động chính
  • Đầu vào tương tự để theo dõi các biến đo lường tiếp theo