E80321

  • Để sử dụng thẻ RFID 125KHz – Q5
  • Không tiếp xúc đọc và viết của bộ thu RFID (thẻ ID)
  • Với giao diện USB
  • Thích hợp để sử dụng trong PC hoặc sổ ghi chép
  • Phần mềm được cung cấp