ANT515

  • Để xác định đáng tin cậy thẻ ID trên các hãng vận chuyển phôi và sản phẩm
  • RFID HF đọc / ghi đầu trong thiết kế phẳng cho các ứng dụng với không gian gắn hạn chế
  • Đánh giá bảo vệ cao đối với các yêu cầu của môi trường công nghiệp khắc nghiệt
  • Thích hợp để sử dụng với bộ điều hợp ăng-ten RFID để tăng phạm vi
  • Để kết nối với các đơn vị đánh giá RFID LF/HF bằng cách sử dụng kết nối M12 đã thử và thử nghiệm