MFT202

  • Phạm vi cảm biến dài ngay cả thông qua các kim loại không từ tính
  • Điểm chuyển đổi ổn định nhiệt độ và có thể tái sản xuất
  • Đánh giá bảo vệ cao đối với các yêu cầu của ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống
  • Phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng
  • Nhà ở đầy đủ kim loại cấp thực phẩm