ZB0073

  • Bảo vệ đáng tin cậy các khu vực nguy hiểm rộng lớn
  • Để sử dụng trên băng tải
  • Thiết kế mạnh mẽ để sử dụng trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt
  • Dễ dàng thiết lập căng thẳng dây thừng
  • Tích hợp vào mạng AS-i