MK5328

  • Phát hiện vị trí chính xác nhờ sự cuồng loạn rất nhỏ
  • Để phát hiện điểm chuyển đổi chính xác trên xi lanh đột quỵ ngắn
  • Tần số chuyển mạch rất cao
  • Cố định tự khóa để lắp đặt nhanh chóng và điều chỉnh dễ dàng
  • Dễ dàng phù hợp ‘thả từ trên xuống’ vào một khe cắm