KG5309

  • Dải cảm biến có thể điều chỉnh dễ dàng
  • Xếp hạng bảo vệ cao cho các yêu cầu của môi trường công nghiệp khắc nghiệt
  • Sử dụng ở nhiệt độ trung bình cao
  • Để phát hiện vị trí hoặc giám sát mức