E80302

  • Thẻ RFID 125 kHz – Q5
  • Mã hóa đáng tin cậy của các hãng vận chuyển phôi
  • thẻ fixture cho người vận chuyển phôi