ANT920

  • Để xác định đáng tin cậy các thẻ ID UHF trong sản xuất và hậu cần
  • Nhà ở nhỏ gọn để sử dụng trong trường gần và xa
  • Phạm vi đọc lên đến 2 mét
  • Đánh giá bảo vệ cao đối với các yêu cầu của môi trường công nghiệp khắc nghiệt