ANT910

  • Để xác định đáng tin cậy các thẻ ID UHF trong sản xuất
  • Nhà ở nhỏ gọn để sử dụng trong trường gần
  • Độ chọn lọc cao của RFID UHF gần thẻ ID trường
  • Đánh giá bảo vệ cao đối với các yêu cầu của môi trường công nghiệp khắc nghiệt